Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng ý chi 1.180 tỷ đồng cho dự án hầm đèo Cả

Mẹ và bé
Rate this post

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc Nhà nước hỗ trợ 1.180 tỷ đồng cho dự án là phù hợp với quy định hiện hành về đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Nghị quyết số 29/2021 / QH15 ngày 7/7. Ngày 28 năm 2021 của Quốc hội khóa XV.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH & ĐT) vừa có văn bản lấy ý kiến ​​các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phần vốn 1.180 tỷ đồng của dự án hầm Đèo Cả.

Cụ thể, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số vốn 1.180 tỷ đồng này được xác định nằm trong tổng số vốn 5.048 tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 65/2013 / QH13 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. tại Văn phòng Thủ tướng Chính phủ. Phiên bản số 70 / TTg-KTNN ngày 12/01/2016 và Văn bản số 112 / TTg-KTN ngày 23/01/2017.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng ý chi 1.180 tỷ đồng cho dự án hầm đèo Cả
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng ý chi 1.180 tỷ đồng cho dự án hầm Đèo Cả.

Nguồn vốn này cũng đã được Bộ GTVT phê duyệt phương án tài chính tổng thể của dự án tại Quyết định số 3107 / QĐ-BGTVT và phương án tài chính điều chỉnh tại Quyết định số 400 / QĐ-BGTVT. Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền (Bộ Giao thông vận tải) đã ký hợp đồng dự án với nhà đầu tư (tại các Phụ lục số 04 / HĐ.BOT-BGTVT ngày 02/02/2016, số 06 / HĐ.BOT-BGTVT ngày 23 / 03/2016, số 12 / HĐ.BOT-BGTVT ngày 26/10/2016).

Như vậy, việc bố trí vốn hỗ trợ 1.180 tỷ đồng cho dự án là phù hợp với quy định hiện hành về đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Nghị quyết số 29/2021 / QH15 ngày 28/7/2021 của Bộ. Quốc hội khóa 15 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; Phương án tài chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, việc bố trí vốn 1.180 tỷ đồng sẽ đảm bảo hiệu quả tài chính của dự án theo cam kết quy định tại hợp đồng dự án đã ký giữa Bộ GTVT và nhà đầu tư.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 8201 / BGTVT-ĐTCT, để đảm bảo PATC, đồng thời đẩy mạnh kích cầu và giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. phân bổ 1.180 tỷ đồng. VND trong Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông vận tải.

Trước, Bộ GTVT đã có Văn bản số 8201 và 8869 kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ sớm bố trí vốn cho dự án. Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5935 giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Giao thông vận tải xem xét kiến ​​nghị của Bộ Giao thông vận tải và thống nhất phương án xử lý.

PV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *