Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình ký kết thực hiện mô hình chi bộ kiểu mẫu

Mẹ và bé
Rate this post

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình ký kết thực hiện mô hình chi bộ kiểu mẫu

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đã tổ chức Lễ ký kết xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2022 – 2025.

Thực hiện Đề án số 02-ĐA / TU, ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về “Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu giữa các loại hình chi bộ trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 – 2025 ”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thái Bình đã xây dựng Kế hoạch số 48-KH / ĐUK ngày 25/5/2022.

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch nhằm đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của các chi bộ trong doanh nghiệp và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chi bộ kiểu mẫu trước hết phải đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản có liên quan do cấp ủy các cấp ban hành; đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện một số nội dung, yêu cầu cụ thể, mang tính chất nhiệm vụ chính trị, đặc điểm của đội ngũ đảng viên trong từng loại hình chi bộ nhằm phát huy mặt mạnh, hạn chế hạn chế, từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải nghiêm túc tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án 02-ĐA / TU đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị, đồng thời xây dựng kế hoạch. lập kế hoạch, triển khai đăng ký và tổ chức xây dựng mô hình chi bộ đảm bảo thực chất, hiệu quả.Các bên ký kết xây dựng mô hình chi nhánh kiểu mẫu giai đoạn 2022 – 2025

6 bên ký gồm Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Bình, Đảng bộ Công ty CP Sản xuất đồ thể thao – Chi nhánh Thái Bình, Đảng bộ Công ty CP Nước sạch. Thái Bình sạch, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình và Đảng bộ Công ty cổ phần gốm sứ Long Hậu.

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã thống nhất đăng ký các nội dung xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, tập trung tuyên truyền quán triệt nội dung Đề án số 02-ĐA / TU, ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu giữa các loại hình chi bộ trong Đảng bộ. Bộ CHQS tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025 ”.

Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả khung tiêu chí xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, trong đó tổ chức tốt việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD / BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ”; thời gian sinh hoạt theo Thông báo số 222-TB / TU, ngày 20/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc thống nhất thời gian sinh hoạt chi bộ và phân công cán bộ dự sinh hoạt với các chi bộ. , đảng bộ các xã trên địa bàn tỉnh ”; triển khai có hiệu quả phần mềm“ Sổ tay đảng viên điện tử ”trên địa bàn tỉnh Thái Bình.Đồng chí Nguyễn Hoài Đức, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hoài Đức, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình cho biết: Cùng với việc quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ, kết quả của các đơn vị trong việc thực hiện các nội dung đã ký kết xây dựng chi bộ kiểu mẫu, tạo sinh khí mới cho hạt nhân chính trị của Đảng ở cơ sở giai đoạn 2022 – 2025 và những năm tiếp theo.

Qua đó, giúp các chi bộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết lãnh đạo, năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức tự giác tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên; nâng cao chất lượng cấp ủy và bí thư chi bộ; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối và các đơn vị được chọn tham gia ký kết thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp như: tuyên truyền, nắm vững các văn bản của Trung ương, của tỉnh, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ, về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo sự đồng thuận và cao. quyết tâm trong tổ chức xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu.

Cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở ban hành khung tiêu chí xây dựng chi bộ kiểu mẫu theo mô hình “Chi bộ năm tốt”. Tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, phó bí thư chi bộ.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng hoạt động của chi bộ.

Xây dựng, ban hành nghị quyết, tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Triển khai có hiệu quả ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên tỉnh Thái Bình điện tử” trong sinh hoạt chi bộ.

Đối với các chi bộ tham gia ký kết đề nghị xây dựng kế hoạch, giải pháp, xác định rõ lộ trình, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu tại đơn vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published.