Phấn đấu có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Mẹ và bé
Rate this post

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn TPHCM. “giai đoạn 2021-2025.

Theo kế hoạch, UBND thành phố xác định mục đích nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động mọi tầng lớp nhân dân, các cấp, các sở, ban, ngành. , các đoàn thể thành phố, thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, cơ quan, đơn vị, tổng công ty, công ty trên địa bàn thành phố chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; thực hiện xây dựng nông thôn mới toàn diện, đi vào chiều sâu, trực tiếp cải thiện điều kiện sống, thay đổi nếp nghĩ, nếp sống của người dân nông thôn; đồng thời tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 20% số huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. và thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

UBND Thành phố yêu cầu phong trào thi đua tiếp tục là trọng tâm trong các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, địa phương, cụm, khối thi đua giai đoạn 2021 – 2025; Đồng thời, phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng từ cấp thành phố đến cơ sở, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với thực tế địa phương. , nền tảng; phát huy sáng kiến, sáng tạo của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, việc công nhận, biểu dương, khen thưởng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phải thực chất, khách quan để tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua hàng năm và toàn diện. sát kỳ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết thực trong thực hiện các phong trào thi đua, tránh chạy theo thành tích.

Đến năm 2025, thành phố tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng và kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong xây dựng phong trào. nông thôn mới; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến thường xuyên, liên tục, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong phong trào thi đua chung của thành phố.

Theo kế hoạch, các cụm, khối thi đua thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào. để cạnh tranh; tập trung nghiên cứu, phát huy các sáng kiến, giải pháp xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa nông thôn theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

UBND TP đề nghị UBND TP. các huyện, xã tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện đô thị hóa, trọng tâm là: Phối hợp chặt chẽ với các cụm, khối thi đua của thành phố, các cơ quan đơn vị. , các đơn vị, địa phương trong việc triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, sát với tình hình thực tế, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng dân cư cụ thể; đồng thời tăng cường thực hiện có hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực lồng ghép, huy động tối đa các nguồn lực tại chỗ để tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua; huy động sự đóng góp của nhân dân trên nguyên tắc tự nguyện.

Bên cạnh đó, từng địa phương phấn đấu hoàn thành sớm hoặc đúng tiến độ, có chất lượng các tiêu chí, nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *