Tọa đàm trực tuyến “Truyền thông chính sách, pháp luật về đất đai”

Mẹ và bé
Rate this post

Đất đai là nguồn tài nguyên quý giá nhưng không phải là vô tận. Vì vậy, việc quản lý, khai thác và sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả là vấn đề được Nhà nước hết sức quan tâm. Từ khi giành độc lập, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để quản lý đất đai. Và để pháp luật đất đai đi vào cuộc sống hiệu quả, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *