Trailer Fast X: Kẻ Xấu Cũng Có Gia Đình, Dom!

Phim Ảnh
Rate this post

Đoạn giới thiệu Faxt X nổi bật.

Vào thời điểm mà thương hiệu phim Chiến tranh giữa các vì sao dường như không đạt được bất kỳ bước tiến nào, thương hiệu phim Fast And Furious đang phát triển mạnh mẽ trong bộ phim thứ 10 của mình! Mặc dù vậy, có tiêu đề phù hợp là Fast X, tôi sẽ đánh giá cao tiêu đề dành cho người hâm mộ thích hợp hơn là “Fast10 Your Seatbelts”, vừa có một đoạn giới thiệu mới. … [Read More]

The post Fast X Trailer: Bad Guys Have Family Too, Dom! xuất hiện đầu tiên trên Blog Phim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *